DIY GARAGE renditingimused

Kehtivad alates 10.2023

 

1. DEFINITSIOONID
1.1 Rendileandja- Konverter Group OÜ

1.2 Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;

1.3 Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;

1.4 Pool- Rendileandja või Rentnik

1.5 Varad- Lepingu alusel renditav garaažipind ja antud pinnal asuv kogu vara ja seadmed.

 

2. RENDLILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMIED JA TAGASTAMINE

2.1 Rendiajaks loetakse ajavahemikku renditud vara võtmis- ja tagastamisaja vahel.

2.2 Rendiaja kestus on minimaalselt 1 tund.

 

3. RENDITASU JA VASTUTUS

3.1 Renditasu on lepingus fikseeritud kokkuleppeline summa.

3.2 Rentnik on kohustatud hüvitama renditud vara ja ruumide hooletu või väära kasutamisega tekkinud kahju vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele.

3.3 Renditud vara hävimisel või kadumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandja Vara hinna vastavalt turuväärtusele.

3.4 Rentnikul puudub õigus katki läinud vara ise või teistelt isikutelt tellides remontida.

3.5 Rendileandja ei vastuta ohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel, samuti kahjude eest mida võivad renditud vara kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandatele isikutele.

3.6 Rendileandja ei vastuta seadmete purunemise, kasutamisest, hävimise või muu sellisel põhjusel Rentnikule tööde katkestamisest tekkinud võimalike kahjude eest.

3.7 Rentnik kohustub kasutama vara vastavalt otstarbele.

3.8 Rentnikul puudub õigus seadmed rendigaraaži pinnalt ära viia ja kasutada teises asukohas.

3.9 Rentnik kohustub mitte andma vara rendile kolmandatele isikutele.

 

4. LEPINGU LÕPPEMINE:

4.1 Leping lõpeb eelnevalt kokkulepitud kasutamisaja lõppemisel või poolte kokkuleppel;

4.2 Renditud vara hävimisel;


5. VAIDLUSED

5.1 Lepingust tulenevate vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.